תקנון

המשימה שלנו היא לעזור לאנשים להשכיר ולשכור, למכור ולקנות נכסים על ידי פרסום מודעות של דירות פנויות ורלוונטיות , בדרך הנוחה ביותר.

האתר משמש כלוח פרסומי. השימוש באתר ובתכנים המוצגים, לרבות ביקור וגלישה באתר ו/או כל שימוש אחר בו הינו בכפוף לתנאי השימוש הפורטים להלן.

אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ובמדיניות הפרטיות ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. 

אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא מיועד גם לנשים.

 

מבוא:

אנו מספקים פלטפורמה מקוונת שדרכה תתאפשר גישה נוחה לחיפוש דירות, כלומר, מאגר דירות נרחב ומגוון על פי נתונים ספציפיים.

ספיר נכסים ("החברה") היא הבעלים והמפעילה של אתר (www.sdirot.co.il) תנאי השימוש המפורטים להלן נועדו להסדיר את הגלישה באתר. 

בכל שאלה ו/או בעיה, ניתן לפנות למפעילה באמצעות דוא"ל :sapirvak21@gmail.com   טלפון : 0546361856 

וכן באמצעות פקס : 077-5262029.

.השימוש באתר, על כל מגוון שירותיו, הינו באחריותך בלבד. על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש ומדיניות הפרטיות טרם שימושך באתר

 

ויתור והגבלת אחריות:

השימוש באתר, במידע ובתכנים המופיעים בו ניתן לשימוש כמות שהוא 

  ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.(AS IS)

החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו ייעשה על אחריותך הבלעדית. 

כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר ("שירותי צד שלישי"), הינם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי..

החברה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין שירותי הצד השלישי, הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.

החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי

 

השימוש באתר, פרסום מודעות ומדיניות ניהול המודעות:

באתר מסלולי פרסום כנגד תשלום כספי; הכול כמפורט ולפי התנאים הנקובים באתר ואשר יכולים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעת החברה.

בעת רישום לפרסום באתר תידרש למסור כתובת הדואר האלקטרוני ומספר טלפון, כמו גם פרטים אישיים נוספים/אחרים. נתונים אלו חשובים לנו על מנת לאשר את הפרסום שלך ולהיות איתך בקשר בהיותה באוויר. 

הודעות החברה בהקשר לפרסומך, יכול ויכללו גם דבר פרסומת. ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר כדוגמת פרסום בלוח השכרות של האתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של פרסום שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר ו/או שאסור לפרסום/למכירה על פי חוקי מדינת ישראל.

החברה רשאית להסיר/לשנות/לערוך כל פרסום באתר, במידה ותמצא, כי פרסום זה מפורסם ו/או מוצג שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או לתנאי הזמנה, ככל וקיימת כזו, ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי הפרסום הנ"ל מפר את זכויותיו ו/או מפר דין אחר.

הנך מתחייב שלא להכניס לפרסום לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה.

הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים,. כל שימוש אחר, לרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין ברכישת/שכירת הנכס/המוצר/השירות שפורסם, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.

כמו כן החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל פרסום וכן למנוע כל שירות אחר ממפרסם אשר הינו בעל חוב שלא שולם לחברה ו/או אשר לחברה טענות כספיות ו/או אחרות כלפיו (אף אם טענות אלו אינן קשורות לפרסום)

עוד יובהר כי פרסומים מסחריים (כדוגמת - פרסום על-ידי לקוח עסקי כהגדרתו להלן; פרסום על-ידי מתווכי נדל"ן הינם פרסומים המחויבים בתשלום. הימנעות או התחמקות מתשלום, מקום בו מדובר בסוג פרסום המחויב בתשלום, הינה בניגוד להוראות האתר ולדרכי השימוש שלו. בהתאם לאמור, ככל שיתגלה כי משתמש מפרסם במדור חינמי במטרה להתחמק מתשלום או מקום שיתברר כי משתמש מתחמק מתשלום מקום שהוא מחויב בכך, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר את הפרסום לאלתר ולחייב את המשתמש בתשלום קנס ודמי טיפול בגין התנהלותו בגובה שיקבע על-ידי החברה.

זכויות יוצרים וקניין רוחני:

החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובסימני המסחר הקשורים אליה, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.

מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלו כל המפרסם מודעה באתר מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם פרסום כאמור, לרבות בתוכן הפרסום ובתמונות הכלולות בו, לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה.

כמו כן, כל תמונה המועלת לאתר על ידי המפרסם הינה באחריות המפרסם בלבד.

הפעלתו השוטפת של האתר:

החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. 

הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. 

החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי נהליה ולשיקול דעתה הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות, וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק או מדור של האתר, ולא תהיה עליה כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום. מובהר בזאת כי החברה עשויה למקם את הפרסומות בתוך שטחיהן של המודעות המועלות על ידי המשתמשים באתר (לרבות מודעות של לקוחות עסקיים ו/או מודעות המפורסמות בתשלום), בלא שהדבר יזכה את מפרסמי המודעות בתמורה או פיצוי כלשהם, וזאת גם אם הפרסומת מפרסמת שירות המתחרה בשירות המסופק על ידי מפרסם המודעה, או שייכת למתחרה עסקי שלו, או מנוגדת לערכיו או לטעמו של מפרסם המודעה . עוד מובהר כי החברה עשויה לקשר בין תוכן המודעות המפורסמות באתר לבין אופיין או נושאן של הפרסומות שימוקמו בקרבתן או בתוכן, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למפרסם המודעה.

לקוחות עסקיים :

כל שימוש באתר באופן הקשור במישרין ו/או בעקיפין בפרסום ו/או בהצעה מסחרית כרוך בתשלום ואין לבצעו ללא קבלת אישור מפורש מצד החברה וכן הסכמת הלקוח העסקי לתנאיה העסקיים של החברה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לחברה שמורה הזכות להסיר ו/או להפסיק לאלתר וללא כל מתן הודעה מוקדמת כל פרסום תוכן ו/או שימוש אחר של לקוח עסקי שלא נתקבל תשלום בגינו.

לקוחות פרטיים :

שירותים מסוימים המוצעים ללקוחותיו הפרטיים של האתר עשויים להיות כרוכים בהרשמה ובתשלום .

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לחברה שמורה הזכות להסיר ו/או להפסיק לאלתר וללא כל מתן הודעה מוקדמת כל פרסום תוכן ו/או שימוש אחר של לקוח עסקי שלא נתקבל תשלום בגינו.

ביטול עסקאות:

בכל מקרה בו קיים חוזה בכתב בינך ובין החברה, יחולו הוראות הביטול המוגדרות בחוזה הספציפי.

בכל מקרה אחר, יחולו הוראות הדין על ביטול העסקה.

 בהקשר זה יצוין, כי, בכל מקרה של ביטול פרסומים באתר בתשלום לפני סיום תקופת הפרסום הרלוונטית, לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו והחברה לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו.

 האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן באתר בתשלום ואשר בוטל על ידי המשתמש/גולש.

הזכות לעיון במידע:

על- פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגרי מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הינה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך ימחק ממאגר המידע.

תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית:

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בחיפה תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.